การตลาดเพื่อความยั่งยืน
ความนิยม :

หนังสือ "การตลาดเพื่อความยั่งยืน" (SUSTAINABILITY MAEKETING) เล่มนี้ ตอบโจทย์สำหรับทุกองค์กรที่ต้องการแสวงหาแนวทางการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน แนวคิดการตลาดเพื่อความยั่งยืนถือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ทางการตลาดที่มิได้มุ่งเพียงการเติบโตของผลกำไรที่เป็นตัวเงินแต่เพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นการสร้างความเติบโตขององค์กรอย่างสมดุลทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับว่ากำลังเป็นกระแสที่องค์กรทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ ดังนั้น องค์ความรู้ "การตลาดเพื่อความยั่งยืน" จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนักการตลาดและนักสื่อสารการตลาดในยุคศตวรรษที่21 ที่ควรค่าแก่การศึกษา หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ความเข้าใจเบื้องต้นในแนวคิดการตลาดเพื่อความยั่งยืน การนำการตลาดเพื่อความยั่งยืนสู่การดำเนินงานขององค์กร พฤติกรรมผู้บริโภคด้านความยั่งยืน กลยุทธ์การตลาดเพื่อความยั่งยืนทั้ง 4 กลยุทธ์ (ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ราคาเพื่อความยั่งยืน ช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อความยั่งยืนและการสื่อสารการตลาดเพื่อความยั่งยืน) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประชากรสู่ความยั่งยืนการตลาดเพื่อสังคมฐานชุมชน และแนวทางการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อความยั่งยืนในประเทศไทย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมกับนิสิตนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักการตลาด นักสื่อสารการตลาด ผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทผู้ผลิตสินค้าและบริการ บริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัทตัวแทนด้านการสื่อสารการตลาด องค์กรสื่อและผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อความยั่งยืนสู่องค์กรและสังความไทย อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและการเติบโต อย่างยั่งยืนของประเทศไทยสืบไป

เลขเรียกหนังสือ : HF น152 2561
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่วางจำหน่าย : 2561
จำนวนหน้า : 446
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB006100 การตลาดเพื่อความยั่งยืน อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
การตลาดเพื่อความยั่งยืน 
050 a : Classification No. 
HF 
050 a : Author ID 
300 a : Total pages 
446 
650 a : Subject 
020 a : ISBN 
9786164556010 
050 b : Publish Year 
2561 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
000 : ราคา 
380 
041 a : Language 
tha 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น